شناخت و درمان اختلال عملکرد جنسی زنان

اختلال عملكرد جنسی در زنان یك اختلال بسیار شایع است كه منجر به دیسترس شخصی زیادی می شود و ممكن است بر كیفیت زندگی تأثیر داشته باشد. مطالعاتی كه آناتومی، فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی عملكرد و اختلال عملكرد جنسی زنان را بررسی می كنند محدود هستند. لذا ارزیابی روان شناسی و پزشكی جامع و مشترك، آموزش مستمر بیمار و همسرش، تعدیل علت های عود كننده و درمان دارویی به شخص توصیه و تأکید می شود.