به طور کلی به دو مورد ، تمرینات مداوم و مقدار رشدی که بدن شخص اجازه می دهد.

0/5 (0 نظر)